İŞYERİ DIŞINDA SATIŞ YETKİ BELGESİ: İzin ve tarih no: 17.08.2021/34-480

 Bu sözleşmenin kurulduğu veya malın teslim alındığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkınız bulunmaktadır. Cayma süresi içinde sözleşmeye konu mal veya hizmet karşılığında herhangi bir isim altında ödeme yapmanızı veya borç altına sokan herhangi bir belge vermenizi istemeyeceğimizi ve cayma bildiriminin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren en geç on dört gün içerisinde malı geri almayı taahhüt ederiz TAKSİTLİ SATIȘIMIZ YOKTUR: Ürünü iade etmeniz halinde, bu satıș sözleșmesi çerçevesinde size teslim edilmiș olan tüm ürünleri, Satıcıya kendi oturduğunuz adreste iade etmelisiniz. Dilerseniz, ürünlerin geri gönderilmesi ișini, tüm masraf ve riski Satıcıya ait olmak üzere Satıcının size bildireceği koșullara uygun olarak kendiniz de yapabilirsiniz. Bu sözleșme bir defalık satıș karșılığıdır. Ürünleri Satıcıya iade etmeye hazır olmanız ve fakat Satıcının bunları sizin cayma ihbarınızı izleyen 14 gün içinde teslim almaması halinde, ürünleri hiçbir yükümlülük altına girmeden elinizde tutabilir veya bașka bir șekilde tasarruf edebilirsiniz. Bu ișlemi iptal etmek için, bu cayma ihbarını herhangi bir șekil șartına bağlı olmaksızın Distribütöre ya da Herbalife Nutrition’a ulaștırın. Bu sözleșmeye istinaden Satıcının Yükümlülükleri așağıdaki șekildedir: 1. Satıcı, fatura veya tesellüm makbuzu ile birlikte cayma hakkını açıklayan bu belgeyi tüketiciye vermek ve tüketiciye de bu belgeyi aldığına dair tutanak imzalatmak zorundadır. 2. Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaștığı tarihten itibaren on dört gün içinde malı geri almakla yükümlüdür. 3. Satıcı, sözleșme konusu mal veya hizmetin sözleșmede belirtilen fiyat, nitelik, miktar ve sürelere uygun olarak teslim veya iade edilmesinden veya yerine getirilmesinden, ayrıca 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 47. ve 48. maddelerinde belirlenen hususlardan sorumludur. HERBALIFE NUTRITION İADE KURALLARI: Herbalife Nutrition size, değiștirme veya tamamını geri ödeme seçeneklerini sunmaktadır. Ürünü teslim aldıktan sonra 30 gün içinde Distribütörünüzden geri ödeme ișleminin yapılmasını talep etmeniz ve ürünün kullanılmamıș kısmını (kutusu ile birlikte) bu formun ön kısmında adı yazılı Distribütöre göndermeniz yeterlidir. Herbalife Nutrition iade kuralları, bu formda yer alan “14 Günlük Cayma Hakkı Bildirimi”ne bir ek niteliğindedir. Müșteri kendisine cayma hakkı dahil sahip olduğu tüm hakların anlatıldığını, ürünlere ilișkin fiyat kataloglarının gösterildiğini ve Satıcının açık adresinin bildirildiğini ișbu sözleșme ile gayrıkabili rücu olarak beyan eder. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ: İșbu Sözleșme’den doğacak șikayet ve itirazlar konusunda bașvurular, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabilir. Tüketici mahkemesi bulunmayan yerlerde ise kendisine görev verilen Asliye Hukuk Mahkemesi’ne ya da Ticaret Mahkemesi’ne bașvurulabilir. GİZLİLİK BİLDİRİMİ: Herbalife Nutrition Bağımsız Distribütörü ve veri sorumlusu olarak, bu sipariş formunda yer alan kişisel bilgilerinizi toplayarak karşılıklı akdi yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla siparişinizin işleme alınması, meşru menfaatlerim doğrultusunda kalite kontrollerinin gerçekleştirilmesi ve hukuki ve uyum yükümlülüklerimin yerine getirilmesi için işleyeceğim. Söz konusu bilgileri iletmemeniz durumunda, size ve Herbalife Nutrition’a karşı taşıdığım akdi yükümlülükleri yerine getirmem mümkün olmayacaktır. Rıza vermeniz halinde, bilgilerinizi doğrudan pazarlama amaçları için de kullanabilirim. Bilgilerinizi yürürlükteki kanunlara ve Herbalife Nutrition Faaliyet Kurallarına uygun şekilde işlemekle yükümlü olacağım. Kişisel verilerinizi (hiçbir suretle iki (2) yıldan az olmamak kaydıyla) toplanma amacı için gerekli olan ve kanunda öngörülen süre boyunca muhafaza edeceğim. Ayrıca, yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için işbirliği yaptığım hizmet sağlayıcılarıyla ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla verilerinizi paylaşabilirim. Yürürlükteki kanun çerçevesinde, Herbalife Nutrition Bağımsız Distribütörü olarak benimle paylaşmış olduğunuz kişisel bilgilerinizle ilgili birtakım haklara sahip olacaksınız; kişisel verilerinize erişme, kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediğini ve hangi amaçlarla işlendiğini öğrenme, yurtiçi ve yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi edinme, kişisel verilerinizi düzeltme, işleme faaliyetlerinin sınırlandırılmasını talep etme ya da işleme faaliyetlerine itiraz etme, başka bir veri sorumlusuna aktarılmasını, silinmesini veya imha edilmesini isteme, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilerin düzeltme, imha etme veya silme haklarınızla ilgili olarak bilgilendirilmesini talep etme, sizi olumsuz etkileyen ve verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sonucunda ulaşılan kararlara itiraz etme ve kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sonucunda uğradığınızın zararın tazminini talep etme hakkı bu kapsamda değerlendirilmektedir. Bu haklar, kanunda öngörülen sınırlamalara tabidir. Mevzuata uygun olarak haklarınızı kullanabilirsiniz ya da gizlilik politikasıyla ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz, bu sipariş formunun üst kısmında bulunan iletişim bilgilerimi kullanarak doğrudan bana ulaşabilirsiniz. Kişisel verilerinizi HERBALIFE INTERNATIONAL ÜRÜNLERİ TİCARET LTD. ŞTİ. (“Herbalife Nutrition”) ile paylaşabileceğim. Siparişlerinizin işleme alınması ve ticari faaliyetlerimin desteklenmesi suretiyle meşru iş menfaatlerim doğrultusunda ve ayrıca tabi olduğum hukuki ve akdi şartlara uygun olarak Herbalife Nutrition’un Satış ve Pazarlama Planının maksimum düzeyde uygulanmasını sağlamak için bu tür bir veri paylaşımında bulunabilirim. Verilerinizi aktarmam halinde, Herbalife Nutrition veri sorumlusu olarak hareket edecek ve verilerinizi https://www.herbalife.com.tr/gizlilik-politikasi adresinde yer alan gizlilik politikasında belirtilen kurallar doğrultusunda kullanacaktır. Gizlilik Politikasına istinaden, Herbalife Nutrition verilerinizi Amerika Birleşik Devletleri gibi Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde bulunan ve ülkenizle aynı düzeyde veri koruma tedbirleri uygulanmayan Herbalife Nutrition bağlı kuruluşları ile de paylaşabilecektir. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması ve Avrupa dışındaki ülkelere aktarılması durumunda bilgilerinizin korunması için Herbalife Nutrition tarafından alınan tedbirlerle ilgili bilgi edinmek isterseniz, lütfen Herbalife Nutrition gizlilik politikasını inceleyin. Gizlilik politikasında daha ayrıntılı bir şekilde ifade edildiği üzere, Herbalife Nutrition bilgilerinizi kanunen gerekli bulunan diğer şahıslarla ya da herhangi bir mahkeme celbinin, hukuk davasının ya da benzer hukuki veya adli işlem ya da tahkim süreçlerinin gerekliliklerine uymak için paylaşabilecek olup, yetkili üçüncü şahıs denetçilere veya resmi makamlara yapılacak ifşalar da bu kapsamda değerlendirilmektedir. Herbalife Nutrition veya yetkili temsilcileri, Herbalife Nutrition’un hukuki ve uyumla ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla sizinle doğrudan iletişim kurabilecektir. Yürürlükteki kanuna bağlı olarak, kişisel bilgilerinizle ilgili olarak Herbalife Nutrition nezdinde birtakım haklara sahip olacaksınız; kişisel verilerinize erişme, kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediğini ve hangi amaçlarla işlendiğini öğrenme, yurtiçi ve yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi edinme, kişisel verilerinizi düzeltme, işleme faaliyetlerinin sınırlandırılmasını talep etme ya da işleme faaliyetlerine itiraz etme, başka bir veri sorumlusuna aktarılmasını, silinmesini veya imha edilmesini isteme, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilerin düzeltme, imha etme veya silme haklarınızla ilgili olarak bilgilendirilmesini talep etme, sizi olumsuz etkileyen ve verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sonucunda ulaşılan kararlara itiraz etme ve kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sonucunda uğradığınızın zararın tazminini talep etme hakkı bu kapsamda değerlendirilmektedir. Bu haklar, kanunda öngörülen sınırlamalara tabidir. Mevzuata uygun olarak haklarınızı kullanabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için, lütfen Herbalife Nutrition gizlilik politikasını inceleyin veya privacy@herbalife.com adresinden Herbalife Nutrition ile görüşün. Gizlilik politikasında ifade edildiği üzere, Herbalife Nutrition’un kişisel bilgilerinizi kullanımı ile ilgili endişelerinizin Herbalife Nutrition tarafından tatminkar biçimde çözümlenemediği konusunda bir endişe duymanız halinde, bulunduğunuz ülkedeki yetkili Denetleyici Makama şikayette bulunabilirsiniz. ULUSLARARASI AKTARIMLAR İÇİN RIZA Bu formu imzalayarak, Herbalife Nutrition’un faaliyetlerini etkin bir biçimde yerine getirebilmek amacıyla kişisel verilerinizin global veri işleme sistemlerinde işlenmesini, kaydedilmesini veya saklanmasını mümkün kılmak üzere grup şirketleri, bağlı kuruluşları, hissedar şirketleri veya ayrı tüzel kişiliğe sahip global şirketlerin yanı sıra gizlilik yükümlülükleri altında hizmet satın alınan üçüncü şahıs hizmet sağlayıcıları, Herbalife Nutrition’un menfaatlerinize uygun hizmetler verilmesi için anlaşma yaptığı diğer şirketler, seçili Herbalife Nutrition üyeleri, kanunen gerekli görüşen diğer taraflar, kurumsal bir işlem çerçevesinde ilişkili kurulan diğer taraflar ve yukarıda belirtilen Herbalife Nutrition Gizlilik Politikasında açıklanan diğer tüm kişiler dahil olmak üzere yurtdışına verilerinizi aktarmasına rıza göstermektesiniz. KAYITLARIN MUHAFAZA EDİLMESİ VE DAĞITIMI Lütfen bir kopyayı alıcıya, bir kopyayı kendize ve bir kopyayı Herbalife Nutrition’a teslim ediniz. Herbalife Nutrition Bağımsız Distribütörünüz ile iletișime geçmekte sorun yașıyorsanız Herbalife Nutrition’ı (216) 542 75 90 numaralı telefondan arayabilirsiniz.